Devit-3 1 Ml 1 Ampul
Kısıtlamalar
Osteoporozda ilaç kullanım ilkeleri
İlaç kullanım raporuna dayanılarak reçete edilirler. Aşağıdaki hastagruplarında bifosfonatların veya diğer osteoporoz ilaçların(raloksifen, calcitonin, stronsiyum ranelat) kullanımında rapordatedavi süresi belirtilir, omurgadan ve femurdan yapılan tetkiklerleilgili KMY ölçümünün bir örneği reçeteye eklenir. Rapor süresi 1yıldır. Bu grup ilaçların birlikte kombine kullanımı halinde sadecebirinin bedeli ödenir.
Aktif D vitaminleri osteoporoz teşhisinde ödenmez.
A. Senil, postmenopozal ve cerrahi menapoza bağlı osteoporozda:
1) Osteoporotik patolojik kırık bulunan ve lomber bölgedenposteroanterior veya lateral yapılan kemik mineral yoğunluk (KMY)ölçümünde L1–4 veya femoral bölgeden yapılan KMY ölçümünde “T”değerlerinden herhangi birinin -1 veya daha düşük olduğu hastalarda,
2) Lomber bölgeden posteroanterior veya lateral yapılan KMY ölçümündeL1–4 veya femoral bölgeden yapılan femur total veya femur boynu KMYölçümünde “T” değerlerinden herhangi birinin -2,5 veya daha düşükolduğu hastalarda,
ilaç kullanım raporuna dayanılarak reçete edilir.
B. Senil, postmenopozal ve cerrahi menapoza bağlı osteopenide (T-skorunun -1 ile
-2.5 arasında olması)
Aşağıdaki hasta gruplarında bifosfonatların veya diğer osteoporozilaçların (raloksifen, stronsiyum ranelat) kullanımında raporda tedavisüresi belirtilir, omurgadan ve femurdan yapılan tetkiklerle ilgili KMYölçümünün bir örneği ile belirlenen hastalıklara ait raporun bir örneğireçeteye eklenir.
Romatoid artrit, çölyak hastalığı, kronik inflamatuar barsak hastalığı(Crohn Hastalığı veya Ülseratif Kolit), ankilozan spondilit,hipertiroidi, hipogonadizm, hipopituitarizm, anoreksia nevroza, kronikobstrüktif akciğer hastalığı, tip I diyabet, uzun süreli (en az 3 ay)ve > 5mg/gün sistemik kortikosteroid kullanımı veya organ nakliuygulanmış hastalara sağlık kurulu raporuna dayanılarak reçete edilir.
C. Sudek atrofisinde:
Altı ay boyunca uygulanan standart tedavilere (analjezik, fizyoterapi)rağmen yeterli cevap alınamadığının ve lokal kırığın rapordabelirtilmesi halinde ilaç kullanım raporuna dayanılarak reçete edilir.
Yukarıda belirtilen durumlar için düzenlenen raporların süresi 1 (bir)yıldır. Osteoporozda ilaç tedavisi son 6 ay içinde yapılan KMYölçümüyle planlanır. Ölçüm en erken 1 yıl sonra tekrar edilebilir veyılda bir defadan daha sık yapılamaz. 75 yaş ve üzerindeki hastalardaKMY ölçümüne gerek yoktur. KMY ölçümü bir kalçasında protez olanhastada diğer kalçadan, her iki kalçasında da protez olan hastadavertebradan yapılabilir.
Söz konusu ilaçların yatan hastalar için reçete edilmek suretiylehastane dışından temin edilmesi halinde de bu hükümler geçerlidir.

Formülü:
Her 1 ml’ lik ampulde 7.5 mg (300.000 U.I.) D3 vitamini ihtiva eder.

Farmakolojik Özellikleri:
DEVİT-3, raşitizmin profilaksi ve tedavisinde en kuvvetli terapötik tesire sahip olan D3 vitamini içeren bir müstahzardır.
Kalsiyum ve fosfor metabolizmasına katılarak kalsiyumun kemiklerde depolanmasını temin eder ve dekalsifikasyona mani olur.
Paratiroid hormonla antagonist olarak kalsiyum ve fosforun normal seviyelerde kalmasını sağlar.
Aynı zamanda organizmada oksidasyonu şiddetlendirir.
Normalde D3 vitaminine günlük ihtiyaç 400-800 U.I. arasındadır.

Endikasyonları:
# Raşitizm profilaksi ve tedavisinde,
# Osteomalasi,
# Raşitizm,
# Plörezi,
# Kemik ve mafsal tüberkülozu,
# Psoriasis,
# Lupus vulgaris,
# Yaygın egzema,
# Çocuklardaki diş çıkarma güçlükleri ve yaz ishallerinde kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu:
# Süt çocuğunu kemik teşekkülündeki anomaliler ve evolütif raşitizmde
Genellikle 3-4 hafta ara ile 1 ml ( 300.000 U.I),
# Raşitizm proflaksisinde
3-4 hafta ile 1 ml (300.000 U.I) veya ½ ml’ lik 2 doz halinde;
# Osteomalasi, plörezi, endemik sprue ve artrozlarda
6-12 hafta müddetle, haftada 1 defa 1 ml (300.000 U.I) verilir.
# Psoriasis, böbrek ve kemik tüberkülozu, lupus vulgariste
Haftada bir 1 ml (300.000 U.I) verilir.
Tedaviye 6-12 ay devam edilmelidir.
# Yaygın egzemalarda
İlk üç gün, günde 1 defa 1 ml (300.000 U.I), gereğinde sonraki
8 gün, günde 1 ml olmak üzere ağız yolu ile uygun bir sıvı içinde verilir.
DEVİT-3 Ampul, hekimin tavsiyesine ve hastanın tercihine göre oral veyaintramüsküler olarak kullanılabilir ancak, kalsiyum absorbsiyonubozukluklarında adaleye enjekte edilmelidir.